"Sống trên đời cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không"