A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản
UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƢỜNG TIỂU HỌC TƢỢNG SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 71/KH-THTSTượng Sơn, ngày 04 tháng 7 năm 2022

KẾ HOẠCH
Tuyển sinh lớp 1 năm học 2022 - 2023
Căn cứ Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Thông tư
28/2020/TT-BGD&ĐT ngày 04/9/2020;
Căn cứ Kế hoạch số 82/KH-UBND-GDĐT ngày 30/6/2022 của UBND
huyện Thạch Hà về việc tuyển sinh lớp 1, lớp 6 năm học 2022 - 2023;
Trường Tiểu học Tượng Sơn xây dựng kế hoạch tuyển sinh lớp 1 năm học
2022 - 2023, cụ thể như sau:
1. Nguyên tắc tuyển sinh
Tuyển hết số trẻ 6 tuổi (sinh năm 2016) vào học lớp 1 theo kế hoạch phổ
cập, nhằm duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học.
Thực hiện tuyển sinh nghiêm túc theo đúng quy định của Bộ GDĐT và
hướng dẫn của Phòng GDĐT; đảm bảo chính xác, khách quan, công bằng, tạo
điều kiện thuận lợi tối đa cho trẻ 6 tuổi vào học lớp 1.
2. Phƣơng thức tuyển sinh: Xét tuyển.
3. Hồ sơ tuyển sinh
- Đơn xin vào học;
- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;
- Bản photo sổ hộ khẩu (có công chứng hoặc có bản chính để đối chiếu).
4. Đối tƣợng tuyển sinh
- Trẻ 06 tuổi tính theo năm (sinh năm 2016);
- Trẻ em khuyết tật, kém phát triển về thể lực hoặc trí tuệ, trẻ em ở những
vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, trẻ em người dân tộc thiểu
số, trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, trẻ em ở nước ngoài về nước, con em
người nước ngoài học tập, làm việc ở Việt Nam có thể vào học lớp 1 ở độ tuổi
cao hơn so với quy định nhưng không quá 03 tuổi. Trường hợp trẻ em vào học
lớp 1 vượt quá 03 tuổi so với quy định sẽ do Trưởng Phòng GDĐT quyết định.
5. Địa bàn tuyển sinh
Nhà trường tuyển hết đối tượng trẻ có hộ khẩu thường trú tại xã Tượng
Sơn.
2
Đối với học sinh ngoài địa bàn (không có hộ khẩu thường trú tại xã Tượng
Sơn) nhà trường chỉ tuyển khi số học sinh mỗi lớp chưa vượt quá 35 em/lớp.
6. Lịch tuyển sinh
- Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh trên các phương tiện thông tin
đại chúng: Từ ngày 15/7/2022 đến 31/7/2022.
- Nhận hồ sơ tuyển sinh:
- Hoàn thành và thông báo kết quả tuyển sinh trước ngày 10/8/2022.
7. Tổ chức thực hiện
7.1. Phân công trách nhiệm
7.1.1. Hội đồng tuyển sinh
- Xây dựng kế hoạch, thông báo, chuẩn bị đơn, rà soát đối tượng trẻ 6 tuổi
(sinh năm 2016) trên địa bàn.
- Phát đơn, hướng dẫn phụ huynh ghi thông tin vào đơn.
- Nhận hồ sơ, đối chiếu thông tin trong các hồ sơ với sổ hộ khẩu gốc, bản
sao giấy khai sinh.
- Thu các giấy tờ chứng nhận ưu tiên, chính sách.
- Lập danh sách tuyển sinh và tổng hợp kết quả tuyển sinh theo mẫu.
- Báo cáo về Phòng GD&ĐT kết quả tuyển sinh.
7.1.2. Trách nhiệm của từng thành viên trong Hội đồng tuyển sinh
a) Ông Trần Huy Sơn, Hiệu trưởng-Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.
- Xây dựng, trình Phòng GD&ĐT phê duyệt kế hoạch.
- Chỉ đạo thực hiện công tác tuyển sinh đúng quy định.
- Phân công, kiểm tra, giám sát, đánh giá, đôn đốc các thành viên của Hội
đồng tuyển sinh thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ, đúng quy định nhiệm vụ được
phân công.
- Ký các loại hồ sơ tuyển sinh.
- Chịu trách nhiệm trước cơ quan quản lý cấp trên về công tác tuyển sinh
của đơn vị.
- Hướng dẫn phụ huynh lớp 1 chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập và các
điều kiện khác cho học sinh vào lớp 1.
b) Ông Nguyễn Phi Sỹ, PHT - Phó Chủ tịch HĐ.
- Thông báo, công khai Kế hoạch và Thông báo tuyển sinh của trường đã
được PGD&ĐT phê duyệt trên các phương tiện thông tin đại chúng, bảng tin,...
- Tổ chức thực hiện công tác tuyển sinh đúng quy định.
3
- Phối hợp với trường mầm non rà soát đối tượng tuyển sinh lớp 1 trên địa
bàn; trình hiệu trưởng và cho ý kiến về các đối tượng ngoài địa bàn có nhu cầu
tuyển sinh tại trường.
- Chuẩn bị đơn và các hồ sơ liên quan.
- Trực tiếp chỉ đạo các thành viên trong hội đồng tuyển sinh tiếp nhận hồ
sơ tuyển sinh, hướng dẫn phụ huynh đăng kí tuyển sinh, đối chiếu thông tin
trong các hồ sơ (họ và tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh, con ông, bà, giấy tờ
ưu tiên,….).
- Báo cáo hiệu trưởng về kết quả tuyển sinh, đề xuất giải pháp khi có khó
khăn, vướng mắc trong công tác tuyển sinh.
- Chỉ đạo thư kí lập danh sách học sinh đã tuyển, kiểm tra độ chính xác
các thông tin giữa các loại hồ sơ (thông tin trong giấy khai sinh của trẻ là gốc),
hoàn thành các biểu mẫu tuyển sinh và duyệt hồ sơ tại Phòng GD-ĐT theo
hướng dẫn.
- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về kết quả và các thông tin trong
hồ sơ tuyển sinh.
- Viết tin bài về công tác tuyển sinh qua cổng thông tin điện tử.
c) Thư ký và các thành viên khác trong Hội đồng tuyển sinh.
- Hướng dẫn CMHS ghi thông tin vào đơn đăng kí tuyển sinh.
- Nhận đủ hồ sơ tuyển sinh lớp 1, đối chiếu thông tin trên các hồ sơ khi
nhận (trẻ có hộ khẩu trên địa bàn Tượng Sơn, sinh năm 2015, các thông tin cá
nhân của trẻ phải chính xác, thống nhất trên các hồ sơ- lấy thông tin trên giấy
khai sinh làm thông tin gốc; thu giấy chứng nhận ưu tiên, gia đình chính
sách,…).
- Tổng hợp số học sinh đã tuyển, xếp hồ sơ đã tuyển, lập danh sách, biểu
mẫu theo quy định.
- Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công việc được giao.
8. Chế độ báo cáo
- Từ 10/7/2022: Nộp kế hoạch tuyển sinh tại phòng GD&ĐT. Ngày
14/7/2022 trường nhận lại Kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh năm 2022 -
2023 sau khi Phòng Giáo dục-Đào tạo đã phê duyệt.
- Từ 15/7/2022: Niêm yết, thông báo tuyển sinh, thông tin qua hệ thống
truyền thanh UBND xã, bảng tin trường, mạng xã hội.
- Ngày 01/8/2022: Họp Hội đồng tuyển sinh tại văn phòng trường.
- Ngày 02/8/2022: Thu hồ sơ đăng kí tuyển sinh.
4
- Cuối ngày các đồng chí trong Hội đồng tuyển sinh báo cáo tình hình
thực hiện tuyển sinh với Hiệu trưởng, đề xuất giải pháp để tiếp tục thực hiện
tuyển sinh (nếu chưa tuyển sinh hết) và để rút kinh nghiệm.
- Ngày 06 - 08/8/2022, rà soát lại toàn bộ dữ liệu gồm các thông tin của
học sinh (theo hồ sơ đăng ký tuyển sinh) trong phần mềm PCGD.
- Ngày 10/8/2022 báo cáo kết quả tuyển sinh về Phòng GD-ĐT.
- Ngày 12/8/2022 thông báo kết quả tuyển sinh.
Trên đây là kế hoạch tuyển sinh vào lớp 1 của trường Tiểu học Tượng
Sơn năm học 2022-2023. Trong quá trình thực hiện, khi có những vấn đề vướng
mắc, liên hệ trực tiếp với Hiệu trưởng để được hướng dẫn./.

Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT (để Báo cáo);
- Trường MN Tượng Sơn, TT Ban đại diện
CMHS (để phối hợp);
- Hội đồng tuyển sinh (để thực hiện);
- Lưu: VT.
HIỆU TRƢỞNG
Trần Huy S

 


Tập tin đính kèm
Tác giả: Trường Tiểu học Tượng Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 13
Tháng 09 : 1.808
Tháng trước : 527
Năm 2022 : 6.354
Năm trước : 12.521
Tổng số : 36.883