A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

QUYẾT ĐỊNH V/v chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 3 sử dụng từ năm họ

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƢỜNG TIỂU HỌCTƢỢNG SƠN
Số: 72/QĐ-THTS
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tượng Sơn, ngày 06 tháng 7 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
V/v chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 3 sử dụng từ năm học 2022 - 2023
HIỆU TRƢỞNG TRƢỜNG TIỂU HỌC TƢỢNG SƠN
Căn cứ Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ngày 26/8/2020 của Bộ trưởng Bộ
Giáo dục và Đào tạo Quy định việc lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ
thông;
Căn cứ Quyết định số 1292/QĐ-UBND ngày 24/6/2022 của UBND tỉnh Hà
Tĩnh phê duyệt Danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7, lớp 10 sử dụng trong các
cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh từ năm học 2022 - 2023;
Căn cứ Công văn số 121/PGDĐT ngày 21/6/2022 của Phòng GDĐT về việc
chọn, sử dụng sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 2022-2023;
Căn cứ Công văn số 128/PGDĐT ngày 05/7/2022 của Phòng GDĐT về việc
công bố danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7 được UBND tỉnh phê duyệt và lựa
chọn, sử dụng sách giáo khoa Chương trình GDPT 2018 từ năm học 2022 – 2023;
Căn cứ Biên bản cuộc họp của Hội đồng chọn sách giáo khoa Trường TH
Tượng Sơn, ngày 19/ 5/ 2022 về việc đề xuất điều chỉnh danh mục sách giáo khoa
lớp 1 sử dụng từ năm học 2022-2023, Biên bản cuộc họp của Hội đồng chọn sách
giáo khoa Trường TH Tượng Sơn, ngày 31/ 3/ 2022 về việc đề xuất lựa chọn danh
mục sách giáo khoa lớp 3 sử dụng từ năm học 2022-2023.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Chọn các sách giáo khoa lớp 1, lớp 3 sử dụng tại Trường Tiểu học
Tượng Sơn từ năm học 2022 - 2023 (có Danh mục kèm theo).
Điều 2. Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tượng Sơn có trách nhiệm thông báo
đầy đủ Danh mục sách giáo khoa các lớp được trường lựa chọn, sử dụng từ năm
học 2022 – 2023 đến toàn thể cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh, cha
mẹ học sinh; thực hiện việc niêm yết công khai tại trường, Trung tâm giao dịch
một cửa của xã Tượng Sơn, trang thông tin điện tử của trường và báo cáo kịp thời
về Phòng Giáo dục và Đào tạo theo quy định.
Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.
Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên Trường Tiểu học Tượng Sơn có trách
nhiệm thông báo đầy đủ đến học sinh, cha mẹ học sinh đồng thời hướng dẫn cha
mẹ học sinh đăng ký mua sách giáo khoa sử dụng trong năm học 2022 – 2023 gửi
đơn vị cung ứng, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời cho học sinh, giáo viên trước
ngày khai giảng năm học 2022 - 2023 (theo phân công của Hiệu trưởng)./.

Nơi nhận:
- Cán bộ quản lý, GV, NV;
- Phòng GDĐT;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƢỞNG
Trần Huy SơnDANH MỤC
Sách giáo khoa sử dụng tại Trƣờng TH Tƣợng Sơn từ năm học 2022-2023
(Kèm theo Quyết định số: 72/QĐ-THTS ngày 06/7/2022 của Trường TH Tượng Sơn)
DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 1

TTTên sáchThuộc bộ sáchNhà xuất bản
1Tiếng Việt 1Kết nối tri thức với cuộc sốngNXB Giáo dục Việt Nam
2Toán 1Kết nối tri thức với cuộc sốngNXB Giáo dục Việt Nam
3Đạo đức 1Kết nối tri thức với cuộc sốngNXB Giáo dục Việt Nam
4Tự nhiên và xã
hội 1
Kết nối tri thức với cuộc sốngNXB Giáo dục Việt Nam
5Mĩ thuật 1Kết nối tri thức với cuộc sốngNXB Giáo dục Việt Nam
6Âm nhạc 1Kết nối tri thức với cuộc sốngNXB Giáo dục Việt Nam
7Giáo dục thể
chất 1
Kết nối tri thức với cuộc sốngNXB Giáo dục Việt Nam
8Hoạt động trải
nghiệm 1
Kết nối tri thức với cuộc sốngNXB Giáo dục Việt Nam
9Tiếng Anh 1Tiếng Anh 1 Global SuccessNXB Giáo dục Việt Nam


DANH MỤC SÁCH GIÁO KHOA LỚP 3

TTTên sáchThuộc bộ sáchNhà xuất bản
1Tiếng Việt 3Kết nối tri thức với cuộc sốngNXB Giáo dục Việt Nam
2Toán 3Kết nối tri thức với cuộc sốngNXB Giáo dục Việt Nam
3Đạo đức 3Kết nối tri thức với cuộc sốngNXB Giáo dục Việt Nam
4Tự nhiên và xã
hội 3
Kết nối tri thức với cuộc sốngNXB Giáo dục Việt Nam
5Mĩ thuật 3Kết nối tri thức với cuộc sốngNXB Giáo dục Việt Nam
6Âm nhạc 3Kết nối tri thức với cuộc sốngNXB Giáo dục Việt Nam
7Giáo dục thể
chất 3
Kết nối tri thức với cuộc sốngNXB Giáo dục Việt Nam
8Hoạt động trải
nghiệm 3
Kết nối tri thức với cuộc sốngNXB Giáo dục Việt Nam
9Tiếng Anh 3Tiếng Anh 3 Global SuccessNXB Giáo dục Việt Nam
10Tin học 3Kết nối tri thức với cuộc sốngNXB Giáo dục Việt Nam
11Công nghệ 3Kết nối tri thức với cuộc sốngNXB Giáo dục Việt Nam


TRƢỜNG TIỂU HỌC TƢỢNG SƠN


Tác giả: Trường Tiểu học Tượng Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 13
Tháng 09 : 1.808
Tháng trước : 527
Năm 2022 : 6.354
Năm trước : 12.521
Tổng số : 36.883