A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔjNG BÁO Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3 sử dụng ở trƣờng Tiểu học Tƣợng Sơn, năm học

UBND HUYỆN THẠCH HÀ
TRƢỜNG TIỂU HỌC TƢỢNG SƠN
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 73/TB-THTSTượng Sơn, ngày 06 tháng 7 năm 2022


THÔNG BÁO
Danh mục sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3
sử dụng ở trƣờng Tiểu học Tƣợng Sơn, năm học 2022 – 2023
Thực hiện Công văn số 121/PGDĐT ngày 21/6/2022 của Phòng GDĐT về việc
chọn, sử dụng sách giáo khoa lớp 1 từ năm học 2022-2023, Công văn số 128/PGDĐT
ngày 05/7/2022 của Phòng GDĐT về việc công bố danh mục sách giáo khoa lớp 3, lớp 7
được UBND tỉnh phê duyệt và lựa chọn, sử dụng sách giáo khoa Chương trình GDPT
2018 từ năm học 2022 – 2023; Căn cứ Quyết định số 72/QĐ-THTS ngày 06/7/2022 của
Trường Tiểu học Tượng Sơn về việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3 sử dụng
từ năm học 2022 – 2023, Trường Tiểu học Tượng Sơn thông báo Danh mục sách giáo
khoa lớp 1, lớp 2, lớp 3 được chọn sử dụng tại trường trong năm học 2022 - 2023 như
sau:

LớpTTTên sáchThuộc bộ sáchTác giảNhà xuất
bản
11Tiếng
Việt 1
Kết nối tri thức
với cuộc sống
Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ
biên kiêm Chủ biên)
Vi Giáo d ệt Nam ục
2Toán 1Kết nối tri thức
với cuộc sống
Hà Huy Khoái (Tổng chủ
biên), Lê Anh Vinh (Chủ
biên)
Giáo dục
Việt Nam
3Đạo đức
1
Kết nối tri thức
với cuộc sống
Nguyễn Thị Toan (Tổng chủ
biên), Trần Thành Nam (Chủ
biên)
Giáo dục
Việt Nam
4Tự nhiên
và xã hội
1
Kết nối tri thức
với cuộc sống
Vũ Văn Hùng (Tổng chủ
biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ
biên)
Giáo dục
Việt Nam
5Mĩ thuật
1
Kết nối tri thức
với cuộc sống
Đinh Gia Lê (Tổng chủ biên),
Trần Thị Biển (Chủ biên)
Giáo dục
Việt Nam
6Âm nhạc
1
Kết nối tri thức
với cuộc sống
Đỗ Thị Minh Chính (Tổng
chủ biên kiêm Chủ biên)
Giáo dục
Việt Nam
7Giáo dục
thể chất 1
Kết nối tri thức
với cuộc sống
Nguyễn Duy Quyết (Tổng chủ
biên), Lê Anh Thơ (chủ biên)
Giáo dục
Việt Nam
8Hoạt
động trải
nghiệm 1
Kết nối tri thức
với cuộc sống
Bùi Sỹ Tụng (Tổng chủ biên),
Nguyễn Thanh Bình (Chủ
biên)
Giáo dục
Việt Nam
9Tiếng
Anh 1
Tiếng Anh 1
Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ
biên), Nguyễn Quốc Tuấn
(Chủ biên)
Giáo dục
Việt Nam
21Tiếng
Việt 2
Kết nối tri thức
với cuộc sống
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ
biên), Bùi Mạnh Hùng - Trần
Giáo dục
Việt Nam2

Thị Hiền Lương (đồng Chủ
biên)
2Toán 2Kết nối tri thức
với cuộc sống
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ
biên), Lê Anh Vinh (Chủ
biên)
Giáo dục
Việt Nam
3Đạo đức
2
Kết nối tri thức
với cuộc sống
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ
biên), Trần Thành Nam (Chủ
biên)
Giáo dục
Việt Nam
4Tự nhiên
và xã hội
2
Kết nối tri thức
với cuộc sống
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ
biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ
biên)
Giáo dục
Việt Nam
5Mĩ thuật
2
Kết nối tri thức
với cuộc sống
Đoàn Thị Mỹ Hương, Đinh
Gia Lê (đồng Tổng Chủ biên)
Giáo dục
Việt Nam
6Âm nhạc
2
Kết nối tri thức
với cuộc sống
Hoàng Long, Đỗ Thị Minh
Chính (đồng Tổng Chủ biên
kiêm Chủ biên)
Giáo dục
Việt Nam
7Giáo dục
thể chất 2
Kết nối tri thức
với cuộc sống
Nguyễn Duy Quyết, Hồ Đắc
Sơn (đồng Tổng Chủ biên),
Lê Anh Thơ (Chủ biên)
Giáo dục
Việt Nam
8Hoạt
động trải
nghiệm 2
Kết nối tri thức
với cuộc sống
Lưu Thu Thủy, Bùi Sỹ Tụng
(đồng Tổng Chủ biên),
Nguyễn Thụy Anh, Nguyễn
Thanh Bình (đồng Chủ biên)
Giáo dục
Việt Nam
9Tiếng
Anh 2
Tiếng Anh 2
Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ
biên), Lương Quỳnh Trang
(Chủ biên)
Giáo dục
Việt Nam
31Tiếng
Việt 3
Kết nối tri thức
với cuộc sống
Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ
biên), Trần Thị Hiền Lương
(Chủ biên)
Giáo dục
Việt Nam
2Toán 3Kết nối tri thức
với cuộc sống
Hà Huy Khoái (Tổng Chủ
biên), Lê Anh Vinh (Chủ biên)
Giáo dục
Việt Nam
3Đạo đức
3
Kết nối tri thức
với cuộc sống
Nguyễn Thị Toan (Tổng Chủ
biên), Trần Thành Nam (Chủ
biên)
Giáo dục
Việt Nam
4Tự nhiên
và xã hội
3
Kết nối tri thức
với cuộc sống
Vũ Văn Hùng (Tổng Chủ
biên), Nguyễn Thị Thấn (Chủ
biên)
Giáo dục
Việt Nam
5Mĩ thuật
3
Kết nối tri thức
với cuộc sống
Nguyễn Xuân Nghị (Tổng
Chủ biên), Trần Thị Biển,
Đoàn Thị Mỹ Hương (đồng
Chủ biên)
Giáo dục
Việt Nam
6Âm nhạc
3
Kết nối tri thức
với cuộc sống
Hoàng Long, Đỗ Thị Minh
Chính (đồng Tổng Chủ biên)
Giáo dục
Việt Nam
7Giáo dục
thể chất 3
Kết nối tri thức
với cuộc sống
Nguyễn Duy Quyết (Tổng
Chủ biên), Nguyễn Hồng
Dương (Chủ biên)
Giáo dục
Việt Nam
8Hoạt
động trải
Kết nối tri thức
với cuộc sống
Lưu Thu Thuỷ (Tổng Chủ biên),
Nguyễn Thuỵ Anh (Chủ biên)
Giáo dục
Việt Nam3

nghiệm 3
9Tiếng
Anh 3
Tiếng Anh 3
Global Success
Hoàng Văn Vân (Tổng Chủ
biên), Phan Hà (Chủ biên)
Giáo dục
Việt Nam
10Tin hoc 3Kết nối tri thức
với cuộc sống
Nguyễn Chí Công (Tổng Chủ
biên), Hoàng Thị Mai (Chủ
biên)
Giáo dục
Việt Nam
11Công
nghệ 3
Kết nối tri thức
với cuộc sống
Lê Huy Hoàng (Tổng Chủ biên),
Đặng Văn Nghĩa (Chủ biên)
Giáo dục
Việt Nam

 

Nơi nhận:
- Phòng GDĐT;
- UBND xã Tượng Sơn;
- Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, GV, NV;
- Lưu: VT.
HIỆU TRƢỞNG
Trần Huy Sơn


 


Tác giả: Trường Tiểu học Tượng Sơn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 13
Tháng 09 : 1.808
Tháng trước : 527
Năm 2022 : 6.354
Năm trước : 12.521
Tổng số : 36.883