A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Trần Huy Sơn; Giáo án Tuần 26

Trần Huy Sơn; Giáo án Tuần 26

UBND HUYỆN THẠCH HÀ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TƯỢNG SƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  

Số:     /KH-THTS

Tượng Sơn, ngày 05 tháng 3 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

Thực hiện việc nghiên cứu, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 Chương trình Giáo dục phổ thông 2018

năm học 2021-2022

_____________

 

Căn cứ Kế hoạch số 72/KH-PGDĐT ngày 02/3/2021 của Phòng GD-ĐT Thạch Hà về Kế hoạch thực hiện việc nghiên cứu, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học 2021-2022;

Căn cứ Kế hoạch năm học 2020 – 2021 của nhà trường, Trường Tiểu học Tượng Sơn xây dựng Kế hoạch thực hiện việc nghiên cứu, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học 2021-2022  với các nội dung cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức nghiên cứu, đánh giá, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 năm học 2021-2022 thuộc danh mục sách giáo khoa lớp 2 đã được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

- Mỗi môn học, hoạt động giáo dục đề xuất lựa chọn 01 đầu sách giáo khoa phù hợp nhất theo tiêu chí quy định.

- Góp phần bồi dưỡng đội ngũ giáo viên và chuẩn bị các điều kiện cho việc triển khai hiệu quả Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 giai đoạn 2020-2025.

2. Yêu cầu

- Việc tổ chức nghiên cứu, tìm hiểu, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa phải đảm bảo đảm đúng nguyên tắc, theo tiêu chí lựa chọn SGK của UBND tỉnh; thực hiện công khai, minh bạch, đúng pháp luật;

- Sách giáo khoa đề xuất lựa chọn phải thuộc danh mục sách giáo khoa đã được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT phê duyệt để sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

- Chỉ đề xuất với cấp trên 01 đầu sách giáo khoa phù hợp nhất đối với mỗi môn học, hoạt động giáo dục.

- Thực hiện việc nghiên cứu, đề xuất lựa chọn SGK đảm bảo nghiêm túc, khách quan, nêu cao tinh thần trách nhiệm, đảm bảo đề xuất bộ sách thiết thực nhất để sử dụng trong nhà trường.

- Lưu trữ đầy đủ hồ sơ theo quy định.

II. NỘI DUNG

1. Xây dựng kế hoạch thực hiện việc nghiên cứu, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học 2021-2022 triển khai kế hoạch đến tất cả các bộ phận

- Hiệu trưởng, căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Phòng GD-ĐT Thạch Hà để xây dựng kế hoạch thực hiện việc nghiên cứu, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa lớp 2 Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 năm học 2021-2022 của nhà trường đúng tinh thần chỉ đạo của cấp trên, phù hợp tình hình đơn vị.

- Triển khai kế hoạch đến tất cả các bộ phận, hướng dẫn các bộ phận xây dựng kế hoạch, tổ chức nghiên cứu, đánh giá, đề xuất lựa chọn đầu sách giáo khoa phù hợp tình hình nhà trường.

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tổ/nhóm chuyên môn.

Thời gian:  Từ ngày 03/3/2021 đến ngày 07/3/2021.

2. Tổ chức cho toàn thể CBQL và giáo viên tham gia nghiên cứu các bộ sách giáo khoa lớp 2 của các nhà xuất bản

2.1. Đối với Hiệu trưởng

- Thành lập Hội đồng đánh giá, nghiên cứu, đề xuất lựa chọn sách giáo khoa, phân công nhiệm vụ cho các tổ/nhóm chuyên môn nghiên cứu các nhóm đầu sách phù hợp chuyên môn.

- Tổ chức cho tất cả cán bộ quản lý, giáo viên tham gia đầy đủ các buổi hội thảo giới thiệu sách giáo khoa của các nhà xuất bản thực hiện.

-  Hướng dẫn giáo viên nghiên cứu bản mềm sách giáo khoa bằng các đường link được các nhà xuất bản gửi đến.

- Hướng dẫn cho các tổ/nhóm nghiên cứu kỹ, phân tích, thảo luận các nội dung của tất cả các đầu sách về nội dung, kênh chữ, kênh hình; đánh giá ưu điểm, hạn chế của từng cuốn sách, bộ sách theo các nhóm đầu sách; tổng hợp và gửi về hiệu trưởng.

- Tim hiểu báo cáo đánh giá sách giáo khoa của tổ nghiệp vụ Phòng GD-ĐT để gửi đến tác tổ nhóm làm tài liệu tham khảo.

Thời gian:  Từ ngày 09/3/2021 đến ngày 15/3/2021.

2.2. Đối với các tổ trưởng chuyên môn

- Tham gia đầy đủ các buổi hội thảo giới thiệu sách của các nhà xuất bản theo lịch của cấp trên.

- Phân công các tổ viên nghiên cứu bản mềm các đầu sách được phân công, đánh giá cụ thể ưu điểm, hạn chế của từng đầu sách (theo mẫu).

- Tham khảo đánh giá, nhận xét các đầu sách của tổ cốt cán, tổng hợp nội dung đánh giá của các thành viên trong tổ và gửi về hiệu trưởng.

Thời gian:  Từ ngày 16/3/2021 đến ngày 24/3/2021.

2.3. Các cá nhân của Hội đồng đánh giá

- Tham gia đầy đủ các buổi hội thảo giới thiệu sách của các nhà xuất bản theo lịch của cấp trên.

- Nghiên cứu kỹ các bản mềm các đầu sách được phân công, đánh giá cụ thể ưu điểm, hạn chế của từng đầu sách (theo mẫu).

- Tham khảo đánh giá, nhận xét các đầu sách của tổ cốt cán để đánh giá, nhận xét về ưu điểm, hạn chế về từng nội dung (theo mẫu)

- Gửi bản đánh giá của cá nhân về tổ trưởng.

Thời gian:  Từ ngày 09/3/2021 đến ngày 25/3/2021.

 

 

 

 

Chỉ đạo các tổ chuyên môn hướng dẫn giáo viên nghiên cứu các bộ sách giáo khoa lớp 1. Mỗi giáo viên (theo chuyên môn đào tạo), mỗi tổ chuyên môn đều phải có báo cáo đánh giá ưu điểm, hạn chế của từng đầu sách theo tiêu chí lựa chọn SGK của UBND tỉnh gửi Hội đồng lựa chọn SGK của trường.

Giáo viên văn hóa đánh giá sách giáo khoa tất cả các môn (trừ sách Tiếng Anh), giáo viên đặc thù chỉ đánh giá sách thuộc chuyên môn của mình. Tổ trưởng tổ chức thảo luận và thống nhất đánh giá của tất cả tổ viên thành đánh giá của tổ.

Thời gian:  Từ ngày 21/32020 đến ngày 31/3/2020.

2. Ban hành Quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa

Ra quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 đúng quy định. Hội đồng gồm: Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng, tổ trưởng chuyên môn, đại diện giáo viên dạy các môn học, đại diện Ban đại diện cha mẹ học sinh.

Số lượng thành viên Hội đồng là số lẻ, tối thiểu là 11 người trong đó 2/3 là tổ trưởng tổ chuyên môn và giáo viên.

Xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa.

Thời gian: Từ ngày 23/3/2020 đến ngày 05/4/2020.

3. Tổ chức Hội nghị hướng dẫn lựa chọn sách giáo khoa cấp trường

Thành phần: Ban giám hiệu, TTCM, TPCM, giáo viên toàn trường.

Thời gian: 8 giờ, ngày 08/4/2020. Hình thức: Hội nghị trực tuyến.

4. Chỉ đạo sinh hoạt tổ chuyên môn nhận xét, đánh giá, bỏ phiếu lựa chọn sách giáo khoa

Chỉ đạo các tổ chuyên môn nghiên cứu, tìm hiểu các bộ sách giáo khoa. Mỗi giáo viên có báo cáo đánh giá ưu điểm hạn chế của mỗi đầu sách. Mỗi tổ chuyên môn họp, trao đổi, thống nhất những ưu điểm, hạn chế của mỗi đầu sách theo tiêu chí lựa chọn SGK của UBND tỉnh; bỏ phiếu lựa chọn đầu 1 sách cho mỗi môn, lập danh sách và gửi Hội đồng đánh giá sách giáo khoa trường.

Hình thức: Hội nghị trực tuyến.

Thời gian hoàn thành nộp báo cáo về trường: ngày 16/4/2020.

5. Triển khai thực hiện lựa chọn sách giáo khoa

Kiểm tra, hướng dẫn các tổ chuyên môn lựa chọn sách giáo khoa theo quy trình:

- Cá nhân giáo viên nghiên cứu, tìm hiểu các bộ sách giáo khoa. Mỗi giáo viên có báo cáo đánh giá ưu điểm, hạn chế của mỗi đầu sách;

- Tổ chuyên môn tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa;

- Giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá lựa chọn của tổ chuyên môn;

- Tổ chuyên môn báo cáo Hội đồng danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp. Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn có chữ kí của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên trong tổ chuyên môn;

- Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa các tổ đề xuất; hội đồng bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa. Số sách giáo khoa được lựa chọn phải được trên ½ số thành viên của Hội đồng bỏ phiếu đồng ý;

- Hội đồng đề xuất với Hiệu trưởng quyết định danh mục lựa chọn sách giáo khoa sử dụng trong nhà trường hoàn thành trước 20/4/2020;

- Hiệu trưởng báo cáo về Phòng Giáo dục danh mục sách giáo khoa được chọn (theo Mẫu 8) trước ngày 22/4/2020;

- Công bố danh mục sách giáo khoa lớp 1 được lựa chọn trước ngày 01/5/2020.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Đối với hiệu trưởng

- Xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức chọn sách giáo khoa lớp 1 năm học 2020-2021 đến tận từng giáo viên trong trường.

- Hướng dẫn các tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch sinh hoạt của tổ về việc nghiên cứu, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1.

- Ra quyết định thành lập Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa.

- Tổ chức lựa chọn sách giáo khoa theo quy định tại Thông tư 01 của Bộ Giáo dục - Đào tạo và Quyết định 904 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về quy định các tiêu chí để thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa hoàn thành việc lựa chọn SGK trước ngày 20/4/2020; báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo về kết quả lựa chọn sách giáo khoa trước ngày 22/4/2020.

- Công bố công khai danh mục sách giáo khoa sử dụng tại đơn vị và niêm yết tại nhà trường trước ngày 01/5/2020.

- Lưu hồ sơ liên quan đến lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 của nhà trường.

- Sử dụng sách giáo khoa đã được lựa chọn trong tổ chức dạy học; hướng dẫn giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh sử dụng sách giáo khoa theo quy định của pháp luật.

- Chịu trách nhiệm trước các cơ quan quản lý giáo dục, học sinh, cha mẹ học sinh về quyết định lựa chọn sách giáo khoa của cơ sở giáo dục phổ thông.

- Xây dựng kế hoạch tập huấn sử dụng sách giáo khoa và số lượng sách giáo khoa theo quyết định lựa chọn sử dụng trong nhà trường (kể cả số lượng dự phòng) cần cung ứng.

2. Đối với tổ trưởng chuyên môn

- Xây dựng kế hoạch đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 và triển khai đến các tổ viên.

- Tổ chức nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa.

- Tổ chức cho giáo viên bỏ phiếu kín lựa chọn một đầu sách giáo khoa cho mỗi môn học thuộc phạm vi đánh giá, lựa chọn của tổ chuyên môn.

- Lập danh sách, báo cáo Hội đồng danh mục sách giáo khoa được lựa chọn, sắp xếp theo thứ tự số phiếu đồng ý lựa chọn từ cao xuống thấp. Danh mục sách giáo khoa được lựa chọn có chữ ký của tổ trưởng tổ chuyên môn và các giáo viên trong tổ chuyên môn.

3. Đối với Hội đồng lựa chọn sách giáo khoa của nhà trường

- Xây dựng kế hoạch, triển khai đến các thành viên Hội đồng.

- Hội đồng họp, thảo luận, đánh giá sách giáo khoa trên cơ sở danh mục sách giáo khoa do các tổ chuyên môn đề xuất lựa chọn theo các nguyên tắc quy định tại Điều 2 Thông tư 01 và tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của UBND tỉnh Hà Tĩnh.

- Tổ chức bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa.

- Tổng hợp kết quả lựa chọn sách giáo khoa, báo cáo hiệu trưởng.

4. Đối với cá nhân giáo viên

- Nghiên cứu các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa.

- Nghiên cứu, thảo luận và đánh giá sách giáo khoa của các môn học thuộc chuyên môn phụ trách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa.

- Báo cáo đánh giá ưu điểm hạn chế của mỗi đầu sách; đánh giá mỗi đầu sách theo Mẫu 1. Trong đó, giáo viên văn hóa báo cáo, đánh giá ưu điểm hạn chế của tất cả 39 đầu sách (trừ sách Tiếng Anh). Giáo viên bộ môn chỉ báo cáo, đánh giá ưu điểm hạn chế môn đặc thù của mình.

- Thời gian: Hoàn thành các nội dung này trước 03/4/2020.

- Tham gia bỏ phiếu kín lựa chọn sách giáo khoa theo lịch của Tổ trưởng.

Giáo viên ở tổ nào thì tham gia bỏ phiếu trong tổ đó và tham gia bỏ phiếu tất cả các đầu sách.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thực hiện việc đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa cho chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, năm học 2020-2021 của Trường Tiểu học Tượng Sơn. Yêu cầu các tổ chức, cá nhân theo nhiệm vụ được phân công để thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Trong quá trình thực hiện, có gì khó khăn, vướng mắc phản ánh đến Ban giám hiệu, TTCM để được tư vấn./.

  Nơi nhận:

- Phòng GD-ĐT (thay B/C);

- PHT, TTCM, thành viên HĐ đánh giá sách giáo khoa lớp 1;

- Đăng trên wbesite trường;

- Lưu: VT.                                                                                          

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Huy Sơn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN VIỆC LỰA CHỌN SÁCH GIÁO KHOA

(Thực hiện sau khi có Kế hoạch 103/PGD ĐT của Phòng GD-ĐT Thạch Hà về Chỉ đạo, hướng dẫn các trường thực hiện việc lựa chọn sách giáo khoa lớp 1 Chương trình GDPT 2018, năm học 2020-2021)

 

Thời gian

Nội dung công việc

Sản phẩm/Kết quả

Tuần

1 /4

(31/3- 03/4)

1. Xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

2. Chỉ đạo các Tổ chuyên môn xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

3. Chỉ đạo các tổ hướng dẫn giáo viên nghiên cứu, đánh giá sách giáo khoa lớp 1

 

Tuần

2/4

(06/4- 10/4)

1. Thành lập Hội đồng đánh giá, lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

2. Xây dựng kế hoạch hoạt động của Hội đồng, phân công nhiệm vụ

3. Tổ chức hội nghị hướng dẫn đánh giá sách giáo khoa cho toàn trường

4. Giáo viên hoàn thành báo cáo đánh giá ưu điểm, hạn chế của mỗi đầu sách theo tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa của UBND tỉnh gửi TTCM.

 

Tuần

3/4

13/4-17/4

1. Các TTCM tổ chức họp trực tuyến đánh giá ưu điểm, hạn chế của mỗi đầu sách

2. TTCM tổ chức bỏ phiếu lựa chọn đầu sách

3. TTCM lập danh sách đầu sách đã lựa chọn và gửi về Hội đồng đánh giá trường trước 15/4/2020

4. Chủ tịch Hội đồng tổng hợp kết quả đánh giá của các Tổ chuyên môn

5. Hội đồng đánh giá SGK họp, đánh giá, bỏ phiếu lựa chọn sách giáo khoa

 

Tuần

4/4

20/4-24/4

1. Hội đồng lập danh sách lớp 1 gửi Hiệu trưởng

2. Hiệu trưởng tổng hợp kết quả lựa chọn SGK và báo cáo Phòng GD-ĐT trước 22/4/2020

 

Tuần

5/4

27/4-01/5

1. Hiệu trưởng căn cứ đề nghị của Hội đồng đánh giá SGK trường ra quyết định lựa chọn sách giáo khoa lớp 1

2. Công khai danh mục sách giáo khoa được lựa chọn

3. Họp phụ huynh để công bố danh mục sách giáo khoa đã lựa chọn, hướng dẫn phụ huynh chuẩn bị các điều kiện.

 

 


Tập tin đính kèm
Nguồn:thtuongson.thachha.edu.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Video
Bản đồ vị trí
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 6
Hôm qua : 13
Tháng 09 : 1.808
Tháng trước : 527
Năm 2022 : 6.354
Năm trước : 12.521
Tổng số : 36.883